Algemene voorwaarden sociale media

Inzendingsvoorwaarden

1. Om mee te doen aan een wedstrijd via Facebook, ‘Like’ je de Little Tikes® Benelux-pagina en ‘Like’ en ‘Comment’ je het betreffende wedstrijdbericht en upload je / voeg je ten minste een afbeelding bij indien vereist.

2. Door je inzending in te sturen, stem je ermee in deze algemene voorwaarden na te leven.

3. De begin- en eindata van de wedstrijd zullen duidelijk zichtbaar zijn op de Facebook-pagina van Little Tikes. Inzendingen na de sluitingsdatum (om enige reden) zijn ongeldig. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst.

4. Inzendingen zijn uitsluitend toegestaan voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk van 18 jaar en ouder op de datum van de inzending. Medewerkers en agenten van Little Tikes® of van enig bedrijf dat verband houdt met de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname, evenals hun familieleden of leden van hun huishouden. Inzendingen dienen te worden gedaan door de bevoegde Twitter-/Facebook-profieleigenaar op het moment van deelname.

5. Er is één inzending per persoon en per socialemedia-account toegestaan. Het delen van accounts voor de wedstrijd is niet toegestaan. Indien de Organisator ontdekt of gegronde redenen heeft om te denken dat je het maximumaantal inzendingen hebt overschreden, dan kun je worden gediskwalificeerd.

Inzendingsvereisten

6. Inzendingen voor deze wedstrijd mogen enkel op Instagram of Facebook verschijnen. Gebruik voor Instagram @littletikesbenelux. De Facebook-inzending moet onder het betreffende Facebook-bericht zijn

7. Je mag jezelf of anderen niet in gevaar brengen, of onnodige risico’s nemen om een inzending te maken die je wilt indienen voor deze wedstrijd. Jij bent verantwoordelijk voor uitgaven in verband met het maken en/of het indienen van je inzending voor deze wedstrijd.

8. De Organisator is niet verantwoordelijk voor de content van materiaal dat jij indient en jij accepteert dat (i) het jouw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat het door jou ingediende materiaal geen rechten van derden schendt (zoals intellectuele eigendomsrechten) en (ii) dat jij aansprakelijk bent voor enige vorderingen, verliezen, boetes, sancties, kosten of schade die door jou of de Organisator worden geleden of opgelopen ten gevolge van een dergelijke schending.

9. Jij behoudt het eigendom van het auteursrecht van je inzending. Je geeft hiermee de Organisator, de groepsondernemingen, opdrachtnemers, agenten en medewerkers een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare licentie om je inzending te gebruiken, reproduceren en/of wijzigen zonder beperking in alle media, met inbegrip van voor de doelen van de wedstrijd, voor intern gebruik, voor commercieel gebruik, voor publicatie op enige websites en Facebook- en YouTube-pagina’s, en voor gebruik in promotie- en reclamemateriaal. Voorzover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving zie je ook af van alle morele rechten op je inzending. Hierbij draag je aan de Organisator, met de volledige juridische en economische eigendom, alle intellectuele eigendomsrechten van je inzending onherroepelijk over, en ga je akkoord met het gebruik, de reproductie en de wijziging zonder beperkingen in alle media, met inbegrip voor het doel van de wedstrijd, voor intern gebruik, voor commercieel gebruik, voor publicatie op enige websites en Facebook-, YouTube-pagina’s en andere socialemediaplatforms van Little Tikes® met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Twitter, Pinterest en Instagram en voor gebruik in promotie- en advertentiemateriaal.

10. Als je een foto inzendt samen met je Tweet en je de ingezonden foto niet zelf hebt gemaakt, moet je de Organisator ten tijde van de inzending hiervan op de hoogte stellen, en moet je, in een vorm die de Organisator bepaalt, een schriftelijke, persoonlijke vrijwaring met handtekening aanleveren van de auteursrechteigenaar van de ingezonden foto a) waarin de Organisator een royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-exclusieve, sublicentieerbare licentie wordt gegeven om de foto te gebruiken, reproduceren en/of wijzigen zonder beperking in alle media, met inbegrip van voor de doelen van de wedstrijd, voor intern gebruik, voor commercieel gebruik, voor publicatie op enige websites en Facebook-, YouTube-pagina’s en andere socialemediaplatforms van Little Tikes® met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Twitter, Pinterest en Instagram en voor gebruik in promotie- en advertentiemateriaal; en b) af te zien van alle morele rechten die hij of zij heeft in verband met de foto voorzover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving. Indien een dergelijke vrijwaring niet op verzoek wordt geleverd, kan dit een diskwalificatie tot gevolg hebben en kan er een andere winnaar worden gekozen.

11. Als op je foto een andere persoon is afgebeeld dan de inzender, bevestig je dat je van alle afgebeelde personen de toestemming hebt verkregen voor de inzending van deze foto voor de wedstrijd, en voor het gebruik van hun beeltenis op deze foto op materiaal (voor enig medium, met inbegrip van foto’s en films) voor publicitaire, reclame- en promotiedoeleinden wereldwijd en op het internet (met inbegrip van websites die door de Organisator en gelieerde bedrijven wordt gehost) voor doelen met betrekking tot de promotie van de wedstrijd, de Organisator en het merk Little Tikes®, zowel voor als na de sluitingsdatum, voor onbeperkte tijd en zonder vergoeding. Je dient de schriftelijke toestemming van deze personen te overleggen indien vereist, in de vorm waar de Organisator om verzoekt. Als je dit niet op verzoek doet, of als de Organisator verneemt dat de toestemming die in deze clausule wordt beschreven, niet is gegeven, dan kan je inzending als ongeldig worden beschouwd en gediskwalificeerd worden. Uitsluitend de inzender komt in aanmerking als winnaar van de wedstrijd.

12. Inzendingen voor deze wedstrijd mogen: a. geen content bevatten die lasterlijk, obsceen, onwettig, schadelijk, aanstootgevend of ongepast is; b. geen content bevatten die waardoor je anderen treitert, bedreigt, misbruikt of die op een andere manier een individu of een groep individuen vernedert of intimideert op basis van godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap; c. geen virussen of andere schadelijke programma’s bevatten; d. geen muziek (live of opgenomen) bevatten; e. geen reclame of promotie zijn voor derden of voor je eigen goederen of diensten of (tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden) merken, handelsmerken of logo’s van derden bevatten, met inbegrip op kleding, anders dan van de Organisator; en f. geen afbeeldingen gebruiken in het publieke domein of die eigendom zijn van derden, zoals standbeelden, sculpturen, schilderijen en andere kunstwerken.

Prijs/Prijzen

13. De prijs wordt in detail beschreven op het betreffende socialemediakanaal.

14. De prijs wordt toegekend naar goeddunken van de Organisator en er wordt geen prijs toegekend na onbehoorlijk gedrag door of uit naam van de inzender. Er zijn geen alternatieven in contanten en de prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een alternatieve prijs van vergelijkbare waarde.

15. De prijswinnaar wordt willekeurig gekozen uit alle inzendingen die op de juiste manier en overeenkomstig deze algemene voorwaarden zijn ingediend.

16. De winnaars worden op de pagina aangekondigd en het is de verantwoordelijkheid van de winnaars om contact op te nemen met de Organisator via een rechtstreeks bericht om hun prijs op te eisen na de aankondiging.

17. Om de prijs te kunnen opeisen, wordt er via Twitter of Facebook contact opgenomen met de winnaar en gevraagd een adres op te geven in het Verenigd Koninkrijk waar de details over de prijs per rechtstreeks bericht naartoe kunnen worden gestuurd, of volgens de communicatiemethode die gespecificeerd staat in het aankondigingsbericht. De prijs wordt geleverd binnen 28 dagen vanaf de datum waarop de winnaar zijn of haar adres opgeeft. De Organisator is niet aansprakelijk indien de prijs je niet bereikt of als je hem niet kunt accepteren om redenen die buiten de macht van de Organisator liggen, als de prijs is beschadigd bij levering, of als de Organisator niet bij machte is contact met je op te nemen doordat jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt.

18. Als een prijs 28 dagen nadat het oorspronkelijke bericht aan de winnaar is gestuurd, niet is opgeëist, dan wordt de inzending gediskwalificeerd, of als de Organisator ontdekt of gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de winnaar niet voldoet aan de eisen voor deelname, de inzending van de winnaar ongeldig, vals of frauduleus is, of als de winnaar op een andere manier niet heeft voldaan aan deze algemene voorwaarden, dan komt de prijs te vervallen en wordt er een andere winnaar gekozen overeenkomstig de criteria zoals hierboven in clausule 15 uiteengezet.

19. De naam van het jurylid en de winnaar zijn beschikbaar na sluiting van de wedstrijd door te schrijven naar de Organisator op het adres hieronder.

Algemeen

20. De Organisator is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte, onbevoegde, verkeerd geadresseerde, onleesbare, vervalste, vertraagde of onvolledige inzendingen, die allemaal ongeldig en nietig zijn, of voor problemen bij het indienen van een inzending voor deze wedstrijd, met inbegrip van problemen veroorzaakt door een technische vertraging, storing of een technisch defect.

21. De beslissing van de Organisator is definitief en hier kan niet over worden gecorrespondeerd. De Organisator behoudt zich het recht voor om op enig moment: (i) te verifiëren, of een derde te laten verifiëren, dat een deelnemer voldoet aan de eisen voor deelname en heeft voldaan aan deze algemene voorwaarden; en/of (ii) een inzending te diskwalificeren die niet voldoet aan dergelijke eisen voor deelname en/of op een andere manier niet voldoet aan deze algemene voorwaarden.

22. Door je Tweet of een Facebook-bericht in te zenden, stem je in met het gebruik van je persoonsgegevens door de Organisator zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden De Organisator geeft jouw gegevens niet door aan een derde die niet in deze algemene voorwaarden wordt genoemd.

23. De gegevens van de deelnemer worden door de Organisator gebruikt voor het administreren van de wedstrijd. De gegevens van de deelnemer worden ook voor marketingdoeleinden gebruikt als je hebt aangegeven dat je marketingmateriaal (zoals een nieuwsbrief per e-mail) wilt ontvangen van de Organisator.

24. De Organisator mag de gegevens van de deelnemer aan derden verstrekken in de gevallen waarin een derde namens de Organisator optreedt om deze wedstrijd te administreren en/of de daaropvolgende publiciteit te organiseren, en/of om je het marketingmateriaal van de Organisator te sturen (mits je hebt aangegeven dat je dergelijk marketingmateriaal wilt ontvangen) en/of zoals anderszins van rechtswege wordt geëist.

25. Voorzover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, kan van deelnemers worden gevraagd om deel te nemen aan publiciteit omtrent de wedstrijd. Door deel te nemen aan de wedstrijd ga je ermee akkoord dat je voornaam, stem, afbeelding en beeltenis door de Organisator wordt gebruikt voor dergelijke doeleinden, en voor reclame- en promotiemateriaal in alle media, zonder verdere vergoeding.

26. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd in te trekken, uit te stellen of te wijzigen bij onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs buiten zijn macht liggen, en schendt deze voorwaarden niet of is niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet nakomen van de verplichtingen te wijten aan dergelijke omstandigheden. Je stemt ermee in dat je de Organisator en alle gelieerde bedrijven, agenten en hun werknemers, directeuren en aandeelhouders vrijwaart voor enige aansprakelijkheid, enig verlies of schade van welke aard dan ook voortkomende uit deelname aan de wedstrijd anders dan de dood of persoonlijk letsel tegen gevolge van zijn nalatigheid of enig ander verlies voor zover dergelijk verlies niet door de wet kan worden uitgesloten of beperkt. De Organisator staat niet expliciet of impliciet garant voor de veiligheid, het uiterlijk of de prestatie van de prijs.

27. Indien een rechtbank of andere bevoegde autoriteit bepaalt dat een bepaling in deze algemene voorwaarden (of een deel van een bepaling) ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, beschouwd als te zijn verwijderd, en heeft dit geen effect op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

28. Op deze algemene voorwaarden is het Engelse recht van toepassing en voor deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de Engelse rechtbanken bevoegd.

29. De Organisator is MGA Entertainment (Netherlands) B.V. , Klipperaak 201, 2411 ND Bodegraven, Nederland. Voor alle vragen of kwesties in verband met deze wedstrijd kun je contact opnemen met: [email protected] of ‘Wedstrijden’ op het adres hierboven van de Organisator.