Algemene voorwaarden

MGA ENTERTAINMENT, INC. (“MGA”) GEBRUIKSVOORWAARDEN
Datum: 23 mei, 2018

Welkom bij de online services van MGA Entertainment, Inc. (“MGA”). MGA Entertainment biedt een reeks online diensten, met inbegrip van applicaties voor mobiele apparaten (“App(s)” en “Site(s)”), aan als service aan onze klanten. MGA en haar dochterondernemingen, met inbegrip van The Little Tikes Company, en de aan haar gelieerde ondernemingen, waarderen je belangstelling voor ons bedrijf en je bezoek aan deze Site en het gebruik van onze Apps. De volgende gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zetten de basisregels uiteen die gelden voor jouw gebruik van deze Site en onze Apps.

1. Introductie.

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OMTRENT HET GEBRUIK AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE DEZE ONLINE DIENST GEBRUIKT. DEZE GELDEN VOOR JE GEBRUIK VAN DE ONLINE DIENST. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DE HIERNA VERMELDE VOORWAARDEN, DAN KUN JE DE ONLINE DIENST NIET GEBRUIKEN. Je gebruik van deze Site of App betekent dat je de Voorwaarden kent, begrijpt en aanvaardt, en dat je ermee instemt om je aan deze Voorwaarden te houden. MGA kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, bewerken, aanpassen, verwijderen, herzien of bijwerken zonder kennisgeving, en je gebruik van deze Site of App na eventuele wijzigingen, bewerkingen, aanpassingen, verwijderingen, herzieningen of geplaatste updates op de Site of in een App betekent dat je instemt met de naleving van de vermelde Voorwaarden.

Er kunnen aanvullende algemene voorwaarden gelden voor andere MGA-diensten, zoals in het geval van overeenkomsten met externe aanbieders van internetdiensten, of regels voor loterijen en wedstrijden, aankopen, diensten of andere online activiteiten (“Andere diensten”). Op dezelfde manier kunnen er ook aanvullende voorwaarden gelden voor de toegang tot bepaalde content of software die via de MGA-websites toegankelijk zijn of [apparaten met Apple iOS, Google Android, of Microsoft Windows]. Je wordt over dergelijke “aanvullende” algemene voorwaarden geïnformeerd in samenhang met dergelijke Andere diensten. Alle Aanvullende voorwaarden die naast deze Voorwaarden gelden, zijn doorslaggevend in het geval van een geschil. Als je toegang hebt tot MGA-content via een apparaat met Apple iOS, Google Android of Microsoft Windows, ga je ermee akkoord dat jouw toegang tot de MGA-diensten via deze apparaten ook onderhevig is aan de gebruiksvoorwaarden die worden uiteengezet in de toepasselijke servicevoorwaarden van derden.

ALLE GESCHILLEN TUSSEN JOU EN MGA MOETEN DOOR EEN AFZONDERLIJKE, BINDENDE ARBITRAGE WORDEN OPGELOST. LEES ALSJEBLIEFT DE ARBITRAGEBEPALING IN DEZE VOORWAARDEN, AANGEZIEN DEZE VAN INVLOED IS OP JE RECHTEN OP GROND VAN DIT CONTRACT.

MGA kan deze overeenkomst met jou (met inbegrip van je toegang tot de Sites van MGA) onmiddellijk beëindigen indien je inbreuk maakt op een bepaling in deze Voorwaarden.

2. Handelsmerken:

De handelsmerken, handelsnamen, logo’s en servicemerken (samen de “Handelsmerken”) die op deze Site of in deze App zijn weergegeven, zijn geregistreerde en/of niet-geregistreerde Handelsmerken van MGA en van de derden die eigenaar zijn van de weergegeven Handelsmerken. Niets op deze Site of in deze Voorwaarden verleent je, impliciet of anderszins, een licentie voor of het recht op het gebruik van op deze Site of in deze App weergegeven Handelsmerken, zonder de schriftelijke toestemming van MGA of van een derde die eigenaar is van de weergegeven Handelsmerken.

3. Site-inhoud en auteursrecht.

Voor de teksten, Handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, grafische elementen, foto’s, videobestanden, personages, animaties, applicatiefunctionaliteit, chatverslagen of andere digitale media en hun plaatsing op deze Site of in deze App (“Inhoud”) gelden octrooien, auteursrechten, handelsmerken en overige beschermingen van intellectuele eigendom. De Inhoud mag niet worden gekopieerd voor commercieel gebruik of distributie, noch mag de Inhoud worden gewijzigd, verwerkt of opnieuw geplaatst op andere websites. Toegang tot de App en/of gebruik van deze Site is uitsluitend voor jouw aanschaf van MGA-producten, persoonlijk gebruik, informatie, onderwijs, entertainment en communicatie met MGA. Je mag de Inhoud van deze Site of App uitsluitend downloaden, kopiëren of printen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er wordt geen recht, titel of belang op de Inhoud op deze Site of in deze App aan je overgedragen als gevolg van de toegang, het downloaden, kopiëren, printen of gebruik van deze App of van deze Site. Alle MGA-personages, verwante items en accounts die gemaakt of gebruikt worden op een Site of in een App van MGA blijven eigendom van MGA en haar licentiehouders en kunnen niet worden verkocht, in licentie gegeven, toegewezen, overgedragen of uitgeleend worden aan derden.

4. Gebruikerscommentaar en andere inzendingen.

MGA biedt gebruikers de mogelijkheid tot interactie met deze Site en bijgevolg heb je toestemming om MGA je reacties, creatieve of originele concepten, ideeën, materialen of producten te sturen, of dit nu vertrouwelijke of beschermde informatie is, en dergelijke (“Inzending(en)”). MGA is niet verplicht om je Inzendingen te gebruiken of je ervoor te compenseren. Je ontvangt geen antwoord van MGA over je Inzendingen, en je Inzendingen worden niet aan je geretourneerd en niet behandeld als vertrouwelijke informatie.

5. Licentie om Inzendingen te gebruiken.

Tenzij anders vermeld in eventuele Aanvullende voorwaarden (zoals de officiële regels voor wedstrijden of loterijen), die ook gelden voor Inzendingen, verleen je MGA de niet-exclusieve, onbeperkte, onvoorwaardelijke, onbegrensde, wereldwijde, onherroepbare, eeuwige licenties, vrij van kosten en royalty’s, en het recht om je Inzending (en hiervan afgeleide werken) volledig of deels te gebruiken, kopiëren, op te nemen, distribueren, reproduceren, openbaar te maken, verkopen, wederverkopen, in sublicentie te geven (via meerdere niveaus), tentoon te stellen, in het openbaar uit te voeren, over te zenden, publiceren, uit te zenden, vertalen, afgeleide werken van te maken, of anderszins te exploiteren op een wettelijke manier voor enig doel in alle formaten, op of via alle media, software, formules, of nu bekende of in de toekomst te ontwikkelen media, en met behulp van de technologie of apparaten die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld, en om hiervoor reclame te maken en deze op de markt te brengen en te promoten. De rechten die jij verleent bevatten zonder beperking het recht om: (a) een dergelijke Inzending te configureren, hosten, indexeren, cachen, archiveren, opslaan, digitaliseren, comprimeren, optimaliseren, wijzigen, opnieuw te formatteren, bewerken, adapteren, publiceren in een te doorzoeken formaat, en verwijderen of deze te combineren met andere materialen, of ideeën, concepten, know-how of technieken die onderdeel zijn van een Inzending te gebruiken voor wat voor doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en marketing van producten en/of diensten. Als je Inzending foto’s of digitale of videobeelden bevat van een kind, dan verklaar je dat je de schriftelijke toestemming hebt van de ouder of voogd van het kind om de foto, of het digitale of videobeeld ter beschikking te stellen. Om de rechten en de licentie die je MGA verleent op je Inzendingen verder te specificeren, verleen je MGA ook het onvoorwaardelijke, eeuwige en onherroepelijke recht om je naam, persoonlijkheid en beeltenis te gebruiken samen met een Inzending. Behalve daar waar bij wet verboden, zie je af van morele rechten (met inbegrip van toekenning en integriteit) die je mogelijkerwijs hebt op een Inzending, zelfs indien deze is gewijzigd of veranderd op een manier die jou niet bevalt. Voor zover niet voor afstand vatbaar, ga je er onherroepelijk mee akkoord om deze rechten (indien van toepassing) niet te laten gelden op een manier die de uitoefening hindert van de rechten die door deze licentie worden verleend.

6. Geen steun of aansprakelijkheid voor content die door de gebruiker of een derde is gegenereerd.

Hoewel door derden of gebruikers gegenereerde Inzendingen op deze Site mogen worden geplaatst, betekent het plaatsen van deze Inzendingen niet dat MGA deze Inzendingen steunt. MGA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor vorderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of beschadiging van reële, tastbare of intellectuele eigendommen, schendingen van de persoonlijke privacy of van privacyrechten, feitelijke schade, vervolgschade of schadevergoedingen, persoonlijk letsel of onrechtmatige dood in verband met door derden of gebruikers gegenereerde Inzendingen.

7. Links van derden.

Links van derden op deze Site kunnen je naar websites van derden verwijzen die niet zijn gelieerd aan MGA en zich in andere landen kunnen bevinden, en voor die websites en de producten die op deze websites worden verkocht gelden naar alle waarschijnlijkheid de voorschriften of vereisten voor productveiligheid van het land van oorsprong. Bovendien geldt voor de informatie die je deelt of verstrekt op websites van derden een ander privacybeleid en andere gebruiksvoorwaarden. MGA is niet aansprakelijk voor letsel of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpmiddelen, content of andere transacties (“Producten van derden”) die worden gedaan in samenhang met websites van derden. Neem het beleid en de praktijken van derden goed door en zorg dat je ze begrijpt voordat je een transactie verricht. Klachten, vorderingen, kwesties of vragen over producten van derden dienen te worden gericht aan de derde.

8. Auteursrechten, DMCA, en beheer van digitale rechten.

Overeenkomstig onze rechten volgens de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), 17 U.S.C. § 512 hebben we een auteursrechtagent aangewezen voor de ontvangst van meldingen over vorderingen inzake auteursrechtschendingen in verband met materiaal op deze Site. Onze auteursrechtagent is de bedrijfsadvocaat van MGA. Je kunt deze agent bereiken op: MGA Entertainment, Inc. 16300 Roscoe Boulevard, Suite 150, Van Nuys, CA 91406, Tel: 818-894-2525, E-mail: [email protected].

9. Bericht over DMCA-schending.

Je kennisgeving van een schending is enkel geldig indien deze het volgende bevat:

 1. Een handgeschreven of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop, naar wordt beweerd, inbreuk wordt gemaakt;
 2. identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op is gemaakt, of, als één kennisgeving betrekking heeft op meerdere werken op één online site, een volledige lijst van de betreffende werken op deze site;
 3. identificatie van het materiaal of de content waarvan wordt beweerd dat het of deze inbreukmakend is of onderhevig is aan een inbreukmakende activiteit, en moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en redelijkerwijs voldoende informatie om ons de gelegenheid te geven het materiaal te vinden;
 4. voldoende informatie om ons contact te laten opnemen met de aanklagende partij, met inbegrip van een adres, telefoonnummer en e-mailadres waarmee we contact kunnen opnemen met de aanklagende partij;
 5. de volgende verklaring: “Ik ben er te goeder trouw van overtuigd dat het gebruik van het materiaal op de verweten manier niet wordt toegestaan door de eigenaar van de auteursrechten, zijn agent, of de wet”; en de volgende verklaring: “De informatie in deze kennisgeving is accuraat, en ik zweer, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of gemachtigd ben te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop, naar wordt beweerd, inbreuk wordt gepleegd.

Na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving met de informatie zoals uiteengezet in punten 1 tot en met 6 hierboven, zal:

 1. MGA de content verwijderen waarop, naar wordt beweerd, inbreuk wordt gepleegd of de toegang hiertoe blokkeren;
 2. MGA de schriftelijke kennisgeving doorsturen aan de vermeende inbreukmaker; en
 3. zal MGA redelijke stappen nemen om de vermeende inbreukmaker onmiddellijk te laten weten dat we de content hebben verwijderd of de toegang ertoe hebben geblokkeerd.

Tegenbericht over DMCA-schending.

Overeenkomstig de DMCA heeft de vermeende inbreukmaker, na ontvangst van het bericht inzake de schending door MGA, de kans om MGA te antwoorden middels een tegenbericht (“Tegenbericht”). Het Tegenbericht is enkel geldig indien het bestaat uit een schriftelijke communicatie aan de aangewezen auteursrechtagent van MGA en het volgende bevat:

 1. een handgeschreven of elektronische handtekening van de vermeende inbreukmaker;
 2. identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de plaats waar het materiaal werd weergegeven voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;
 3. de volgende verklaring: “Ik verklaar op straffe van meineed dat ik er te goeder trouw van overtuigd ben dat het boven beschreven materiaal is verwijderd of geblokkeerd ten gevolge van een fout of een onjuiste identificatie van het te verwijderen of te blokkeren materiaal”; en de naam,
 4. de volgende verklaring: “Ik verklaar op straffe van meineed dat ik er te goeder trouw van overtuigd ben dat het boven beschreven materiaal is verwijderd of geblokkeerd ten gevolge van een fout of een onjuiste identificatie van het te verwijderen of te blokkeren materiaal”; en de naam, het adres en het telefoonnummer van de vermeende inbreukmaker, en een verklaring dat de vermeende inbreukmaker instemt met de rechtsmacht van de federale rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin het adres van de vermeende inbreukmaker zich bevindt, of, als het adres van de vermeende inbreukmaker zich buiten de Verenigde Staten bevindt, van een gerechtelijk arrondissement waarin MGA zich bevindt, en dat de vermeende inbreukmaker de betekening accepteert van de persoon die de kennisgeving heeft ingediend, of van een agent van deze persoon.

Na ontvangst door de auteursrechtagent van een Tegenbericht met de informatie zoals uiteengezet in 1 tot en met 4 hierboven, bepaalt de DMCA dat het verwijderde materiaal weer wordt teruggeplaatst of de toegang ertoe weer wordt toegestaan en wij voldoen aan deze vereiste zoals bepaald bij wet, tenzij de aangewezen agent een kennisgeving heeft ontvangen van de oorspronkelijke klagende partij dat er een juridische procedure is gestart waarin de rechtbank wordt verzocht de vermeende inbreukmaker de inbreukmakende activiteiten in verband met het materiaal op ons netwerk te verbieden.

Je mag een contentbeschermingssysteem of technologie voor digitaal rechtenbeheer, gebruikt ter bescherming van MGA of de diensten van derden, niet omzeilen of uitschakelen. Je mag technologieën of content van MGA niet decompileren, reverse engineeren, uit elkaar nemen of anderszins herleiden tot door mensen leesbare vorm; identificatie, auteursrecht- of andere eigendomsrechtvermeldingen verwijderen; of een Site- of App-functionaliteit gebruiken of er toegang toe hebben op een onrechtmatige of ongeoorloofde manier of op een manier die een ongeoorloofd verband met onze producten, diensten of merken inhoudt. Je mag diensten van MGA niet gebruiken of er toegang tot hebben indien je daarmee de uitvoercontroleregelgeving van de Verenigde Staten schendt. Door diensten, content of software te verkrijgen via de Sites of Apps van MGA verklaar en garandeer je dat jouw toegang tot en jouw gebruik van deze diensten, content of software voldoet aan deze regelgeving. Het beleid dat wij hanteren en hebben geïmplementeerd, voorziet in de beëindiging, in voorkomende gevallen, van de accounts van gebruikers die herhaaldelijk auteursrechtelijke bepalingen schenden. Daarnaast kunnen wij je account en je gebruik van de diensten van MGA stopzetten of beëindigen indien je betrokken bent bij illegaal gedrag of dit aanmoedigt, of indien je deze Voorwaarden of eventuele Aanvullende voorwaarden niet naleeft.

10. Verbodsbepalingen.

Naast de andere verboden zoals uiteengezet in de Voorwaarden, is het ook verboden om de Site, App of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, nationale of lokale regelgevingen, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te plegen op onze intellectuele eigendomsrechten of het intellectuele eigendomsrecht van anderen of om deze te schenden; (e) om te treiteren, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, zwart te maken, kleineren, intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die op een manier worden gebruikt of kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of de werking van deze Site of App, van andere websites, of van het internet te beïnvloeden; (h) om persoonsgegevens van anderen te verzamelen of volgen; (i) voor spam, mailbombs, phishing, pretexting, spiders, crawlers, cheatcodes of -programma’s of om te scrapen; (j) voor obscene of immorele doelen; of (k) om de veiligheidsfuncties van deze Site of App, of van andere websites, apps of het internet te verstoren of omzeilen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, door een wachtwoord beschermde accounts of toegang. We behouden ons het recht voor om je gebruik van de Site of App te beëindigen wegens schending van een van deze verbodsbepalingen.

MGA behoudt het recht, maar is niet verplicht, om Inzendingen of communicaties die via de MGA-diensten worden verzonden, te loggen, wijzigen, monitoren, plaatsen, verwijderen, herzien, doorlichten, opslaan en volgen (“Nalevingsonderzoek”), op elk moment en om eender welke redenen, zoals ook ervoor te zorgen dat de Inzendingen of communicatie conform deze Voorwaarden zijn. Dit Nalevingsonderzoek mag plaatsvinden zonder dat je hier vooraf over wordt geïnformeerd. MGA is niet verantwoordelijk voor, en steunt of garandeert niet de meningen, zienswijzen, het advies of de aanbevelingen die door onze gebruikers worden geplaatst of gestuurd.

11. Registratie, aanmeldingen, accounts en wachtwoorden.

Voor sommige diensten van MGA kun je of moet je een account maken om gebruik te kunnen maken van extra entertainmentdiensten. Door je te registreren voor dergelijke diensten, stem je ermee in om accurate, volledige en recente informatie te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je geboortedatum, betaalgegevens, en contactinformatie voor kennisgevingen. Je stemt ermee in om je niet voor te doen als een andere persoon of rechtspersoon en je relatie met een persoon of rechtspersoon niet verkeerd voor te stellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van de gebruikersnaam, het wachtwoord of de accountinformatie van een andere persoon, of van de naam of het beeltenis van een andere persoon, of valse gegevens te verstrekken voor een ouder of voogd. Je stemt ermee in dat wij stappen mogen ondernemen om de juistheid van de door jouw verstrekte informatie te verifiëren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de contactinformatie voor een ouder of voogd. MGA behoudt zich het recht voor om ongepaste of inbreukmakende gebruikersnamen te beperken of verbieden. Als je je abonneert, dan ga je ermee akkoord om alle abonnementsgelden te betalen, met inbegrip van alle toepasselijke heffingen en belastingen die bij wet worden geheven.

Je bent verantwoordelijk voor de persoonlijke bescherming en veiligheid van het wachtwoord of de gebruikersnaam die je gebruikt om toegang te krijgen tot deze Site of App. Je bent verantwoordelijk voor alle directe en indirecte schade en aansprakelijk voor alle activiteiten op deze Site die kunnen worden gekoppeld of teruggevoerd naar jouw gebruikersnaam of wachtwoord. Je bent verplicht om MGA onmiddellijk te informeren als je wachtwoord of gebruikersnaam kwijt of gestolen is.

12. Site- en App-updates.

MGA neemt geen verplichting op zich om de informatie op deze Site of in de App bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve voor zover bij wet vereist. Een aangegeven update of vernieuwdatum toegepast op deze Site of in de App mag niet worden beschouwd als een indicatie dat alle informatie op de Site of in de App is gewijzigd of bijgewerkt. Denk eraan dat als je de informatie op deze Site of in de App leest dat deze informatie niet per se de volledige informatie is die er over dit onderwerp beschikbaar is. Daarnaast kunnen gebeurtenissen of veranderingen van omstandigheden in de toekomst ervoor zorgen dat de bestaande informatie op deze Site niet meer accuraat of incompleet is.

Af en toe kan de informatie op deze Site of in de App fouten bevatten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen over de beschikbaarheid van een product, speciale aanbiedingen, productpromoties, prijsinformatie, productbeschrijvingen, of verzendkosten en -tijden van producten. MGA behoudt zich het recht voor om op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, de informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Site of in de App onnauwkeurig is (ook nadat je je bestelling hebt geplaatst).

13. Product- en prijsinformatie.

Deze Site, App, Content, productinformatie en alle producten die via de Site worden verkocht in de toegestane rechtsgebieden, zijn bestemd om te voldoen aan de wetten en regelgeving van de Verenigde Staten. Sommige producten kunnen niet worden verzonden naar bepaalde rechtsgebieden. Als je niet in de Verenigde Staten woont, wijzen we je erop dat de wetten of wettelijke vereisten met betrekking tot de productveiligheid van andere landen kunnen verschillen van die in de Verenigde Staten.

MGA behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om de verkoop van zijn producten en diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We mogen dit recht uitoefenen per geval. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn op enig moment onderhevig aan verandering, zonder kennisgeving en geheel naar eigen inzicht van MGA. MGA behoudt zich het recht voor om de verkoop van een product op enig moment te beëindigen. Een aanbieding voor een product of dienst op deze Site of in deze App is nietig waar verboden.

14. Annuleringen

Geregistreerde gebruikers op Littletikes.co.uk kunnen hun bestelling binnen 1 uur na het plaatsen van de bestelling annuleren. Na het verstrijken van deze tijdsperiode kunnen bestellingen niet meer worden geannuleerd. We moeten bestellingen snel verwerken om op tijd te kunnen leveren. We bieden bij voorbaat onze excuses aan voor het feit dat bestellingen na 1 uur niet meer kunnen worden geannuleerd.

Geregistreerde gebruikers kunnen inloggen op hun pagina ‘Mijn account’ om hun bestelling te annuleren. Bestellingen die via een gastaccount zijn gedaan, kunnen niet worden geannuleerd.

Je ontvangt een bevestiging per e-mail nadat je je bestelling hebt geannuleerd. We wijzen je erop dat de betaling voor de bestelling is gereserveerd en dat deze reservering pas na annulering komt te vervallen. Sommige creditcardbedrijven kunnen een betaling 5 werkdagen vasthouden.

15. Restituties en retourzendingen.

Retourzendingen voor littletikes.co.uk worden uitsluitend tot 30 dagen na de aankoopdatum geaccepteerd. De items die geretourneerd worden, moeten nieuw, niet gemonteerd en ongebruikt in de originele verpakking zitten. Retourzendingen voor littletikes.co.uk worden uitsluitend tot 30 dagen na de aankoopdatum geaccepteerd. De items die teruggestuurd worden, moeten nieuw, niet gemonteerd en ongebruikt in de originele verpakking zitten.

Het klantbestelnummer moet op het verzendlabel voor de retourzending staan.

Restituties worden alleen gegeven voor de aankoopprijs van het product/de producten dat/die wordt/worden geretourneerd en de toepasselijke omzetbelasting volgens de oorspronkelijke betaalwijze die werd gebruikt voor de aankoop van het item. De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten voor de retourzending. De verzendkosten voor zowel de levering als de retourzending zijn niet restitueerbaar, dit geldt ook voor een item of voor items die zijn gekocht met aanbiedingen voor een gratis verzending en/of voor een item of voor items waarvoor de levering werd geweigerd. We wijzen je erop dat dit ook geldt voor items die als cadeau zijn ontvangen. Als je een cadeau retourneert, dan ontvangt de koper een terugbetaling volgens de oorspronkelijke betaalwijze die is gebruikt om de aankoop te doen. De verkoop is altijd definitief bij uitverkoopitems. *Belangrijk: voor alle geweigerde pakketbestellingen gelden verzendkosten die de verantwoordelijkheid zijn van de consument.

Voor meer informatie over retourzendingen of het regelen van een retourzending, kun je bellen met 0800 521 588 of een e-mail sturen naar [email protected]. Als je de ontvangst van een zending weigert, dan krijg je de aanschafprijs terug min alle kosten voor de retourzending. Deze procedure geldt uitsluitend voor rechtstreekse aankopen van MGA Company. MGA Direct accepteert geen retourzendingen van producten van andere winkeliers.

16. Beperkte garantie.

MGA Company maakt speelgoed van hoge kwaliteit waar kinderen veel plezier aan beleven. Wij garanderen de oorspronkelijke koper voor een periode van één jaar (1) vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum dat dit product vrij is van defecten in materiaal of werking. Als bewijs voor de aankoop geldt een betalingsbewijs met datum. Binnen deze periode vervangen wij defecte onderdelen of betalen wij de volledige of gedeeltelijke aankoopprijs van het product terug. Deze garantie geldt uitsluitend indien het product is gemonteerd en onderhouden conform de instructies. Wijzigingen aan het oorspronkelijke product of aan de productstructuur kunnen de garantie ongeldig maken. Deze garantie is niet van toepassing op schade die ontstaat door verkeerd gebruik, per ongeluk, cosmetische schade zoals verbleekte kleuren of krassen door normale slijtage, of door andere oorzaken die niet te wijten zijn aan defecten in materiaal of werking.

De garantieperiode is drie maanden voor kinderopvanginstellingen of commerciële aankopers. Garantie voor droge en natte, opblaasbare luchtkussens: Wij garanderen de oorspronkelijke koper dat het weefsel van dit product vrij is van defecten in materiaal of werking voor een periode van 90 dagen vanaf de aankoopdatum, en dat de blower vrij is van defecten in materiaal of werking voor een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum. Als bewijs voor de aankoop geldt een betalingsbewijs. Houtgarantie: Wij bieden de oorspronkelijke consument-koper een beperkte garantie van 10 jaar vanaf de aankoopdatum voor houten producten die structureel ongeschikt worden door schade enkel als gevolg van biologische corrosie. Als bewijs voor de aankoop geldt een betalingsbewijs. Dit beïnvloedt je wettelijke rechten als consument niet. Als je een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met de klantendienst van Little Tikes op 0800 521 558 of via [email protected]. We hebben het originele aankoopbewijs, de productcode of de beschrijving nodig.

17. Beleid inzake prijsaanpassingen.

LittleTikes.co.uk past geen prijzen aan de prijzen van onze online concurrenten of retailpartners aan.

18. Beperkingen van de aansprakelijkheid.

DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, VERKLAAR JE: (1) DAT JE GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS; (2) DAT JE DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR ALLE KOSTEN DIE VERBAND HOUDEN MET AL HET NOODZAKELIJKE ONDERHOUD OF ALLE NOODZAKELIJKE REPARATIES AAN ENIGE APPARATUUR DIE JE GEBRUIKT VOOR JOUW GEBRUIK VAN DEZE SITE; EN (3) DAT MGA NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE VERBONDEN MET JOUW GEBRUIK VAN DEZE SITE OF JE ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, STORINGEN VAN DE PRESTATIES, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, COMPUTERVIRUSSEN, OF NETWERK- OF INTERNETSTORINGEN, OF MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE OF INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, GEDERFDE WINSTEN EN/OF VERLIES OF BESCHADIGING VAN EIGENDOMMEN, ONGEACHT OF DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP EEN CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN MGA OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MGA VOOR VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DEZE SITE MEER DAN 10 DOLLAR BEDRAGEN. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, IS DE SCHADE VOOR MGA, GELIEERDE BEDRIJVEN, AGENTEN, LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS IN DEZE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT TOT DE BIJ WET TOEGESTANE MATE.

19. Disclaimer.

DEZE SITE GEBRUIKT COOKIES EN KAN OOK GEBRUIKMAKEN VAN DE DIENSTEN VAN DERDEN DIE COOKIES PLAATSEN VOOR HUN DIENSTEN. DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, STEM JE IN MET HET PLAATSEN VAN COOKIES OP ENIG APPARAAT DAT IS GEBRUIKT VOOR TOEGANG TOT ONZE SITE(S). DE CONTENT DIE OP DEZE SITE OF IN DEZE APP WORDT GELEVERD, IS ‘ZOALS DEZE IS’ EN ‘MET ALLE FOUTEN’. MGA GEEFT GEEN GARANTIE OF TOEZEGGING, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK, DE BESCHIKBAARHEID, DE JUISTHEID VAN DE CONTENT, DE GESCHIKTHEID OF PRESTATIE VAN DEZE SITE OF APP.

ALS GEBRUIKER AANVAARD JE ALLE RISICO’S EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR HET GEBRUIK OF NIET-GEBRUIK, EN MGA DOET GEEN TOEZEGGING DAT DE OP DEZE SITE WEERGEGEVEN CONTENT, VIA DEZE SITE TOEGANKELIJKE CONTENT, OF VANAF DEZE SITE TE DOWNLOADEN CONTENT, COMPATIBEL IS MET JOUW APPARAAT OF VRIJ VAN FOUTEN OF VIRUSSEN IS.

GEEN ENKELE MEDEWERKER, AGENT OF VERTEGENWOORDIGER VAN MGA IS BEVOEGD OM DEZE GARANTIE TE WIJZIGEN OF AAN TE PASSEN. BEHOUDENS DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE BEPERKTE GARANTIE, IN DE MATE TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST MGA ALLE ANDERE GARANTIES, IMPLICIET OF EXPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF APP EN DE INHOUD DAARVAN AF. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TOE, OF VAN EEN BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE. HET KAN DUS ZIJN DAT BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET VOOR JOU GELDEN.

MGA BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE CONTENT VAN DE APP OF SITE TE WIJZIGEN OF VERWIJDEREN, OF JE GEBRUIK OP WAT VOOR MANIER DAN OOK OP TE SCHORTEN OF TE BEËINDIGEN, OP ENIG MOMENT, OM ENIGE REDENEN, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING, EN MGA IS OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK VOOR DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN EEN DERGELIJKE ACTIE.

 

20. Vrijwaring.

JE STEMT ERMEE IN OM MGA, ZIJN DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN ENIGE VORDERINGEN, SCHADEVERGOEDINGEN, KOSTEN EN UITGAVEN, INCLUSIEF JURIDISCHE HONORARIA, VOORTVLOEIENDE OF VERBAND HOUDENDE MET JE GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE SCHENDING VAN DE VOORWAARDEN.

21. Beëindiging.

Deze Voorwaarden blijven van kracht tot je ons laat weten dat je de Site niet langer wilt gebruiken of totdat je ophoudt de Site te gebruiken. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, begrijpen de partijen en gaan zij ermee akkoord dat alle voorwaarden en bepalingen van de Voorwaarden waarvoor voortdurende prestatie, naleving of werking na de beëindigingsdatum van deze Voorwaarden vereist is, blijven bestaan na beëindiging van de Voorwaarden en afdwingbaar zijn door de partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de onderdelen 2, 3, 8, 15, 16, 17 en 19. MGA kan de Voorwaarden ook op enig moment beëindigen en mag dit onmiddellijk zonder kennisgeving doen, en je bijgevolg de toegang tot deze Site of App ontzeggen, geheel naar eigen inzicht van MGA, indien je enige voorwaarde of bepaling van deze Voorwaarden niet naleeft. Na beëindiging van de Voorwaarden, hetzij door jou, hetzij door MGA, moet je onmiddellijk al het materiaal dat je hebt gedownload of op een andere manier via deze Site hebt verkregen, vernietigen, evenals kopieën van dergelijk materiaal, of deze nu conform de Voorwaarden zijn gemaakt of anderszins.

22. Arbitrage; rechtskeuze en keuze van de bevoegde rechter; elektronische communicaties.

MET BETREKKING TOT ENIGE SITE MET HET BBBONLINE-ZEGEL, ZULLEN GESCHILLEN TEN GEVOLGE VAN OF VERBAND HOUDENDE MET HET GEBRUIK VAN EEN MGA-SITE WORDEN BESLECHT VIA DE PROCEDURE VOOR GESCHILLENOPLOSSING VAN BETTER BUSINESS BUREAU, ZOALS VOLLEDIGER UITEENGEZET IN HET PRIVACYBELEID. IN DE MATE WAARIN TOEGESTAAN VOLGENS DE BBB-REGELS, ZULLEN ONOPGELOSTE VORDERINGEN WORDEN BESLECHT DOOR EEN BINDENDE ARBITRAGE IN OVEREENSTEMMING MET DE REGELS VOOR COMMERCIËLE ARBITRAGE VAN DE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION EN TE WORDEN GEHOORD EN BESLECHT DOOR EEN ARBITER DIE WORDT GEKOZEN DOOR JOU EN MGA. EEN DERGELIJK GESCHIL OF DERGELIJKE VORDERING ZAL OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN BESLECHT EN MAG NIET WORDEN GECONSOLIDEERD IN EEN ARBITRAGE MET EEN VORDERING OF GESCHIL VAN EEN ANDERE PARTIJ. DE ARBITRAGE VINDT PLAATS IN LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIË, EN VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE UITSPRAAK VAN DE ARBITER (MET INBEGRIP VAN EEN INSCHRIJVING VAN DE ARBITRAGEBESLISSING) KOMEN VOOR EN VALLEN ONDER DE EXLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE STAATS- EN FEDERALE RECHTBANKEN VAN LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIË.

Op alle overige vorderingen van deze Voorwaarden is de wetgeving van de staat Californië, VS, van toepassing, met uitsluiting van de regels daarin ten aanzien van conflictenrecht. Voor alle geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op deze Site, App of Voorwaarden die kunnen worden doorverwezen naar een rechtbank, onderwerp je je aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbank in Los Angeles County, Californië.

23. Meldingen en elektronische communicaties.

Deze Site wordt beheerd en onderhouden door MGA, 50 Presley Way, Crownhill Milton Keynes, MK8 0ES. Mocht je vragen hebben over deze Voorwaarden of contact willen opnemen met MGA, dan kun je ons bellen op 0800 521 558. Stuur reacties of klachten over deze Site alsjeblieft per e-mail of gewone post, geadresseerd aan het plaatselijke kantoor zoals weergegeven op de contactpagina. Bij vragen over de privacy op de Site kun je mailen naar [email protected].

Als je deze Site of App bezoekt, of e-mails of tekstberichten aan ons stuurt, dan communiceer je elektronisch met ons. Je stemt ermee in om van ons elektronische communicatie te ontvangen. Wij communiceren met jou via e-mail, tekstbericht, pushmelding-diensten of door kennisgevingen te plaatsen op deze Site. Je gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicaties die wij je elektronisch sturen, voldoen aan alle wettelijke eisen voor schriftelijke communicaties.

24. Privacyverklaring.

MGA stelt alles in het werk om de privacy van de bezoekers aan deze Site te beschermen. Voor informatie over hoe door MGA in verband met je gebruik van deze Site informatie wordt verzameld, gebruikt of openbaar gemaakt, verwijzen we je naar ons Privacybeleid.

25. Geen andere overeenkomsten.

Door in te stemmen met de Voorwaarden verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt in jouw woonplaats, of dat je de meerderjarige leeftijd hebt in jouw woonplaats en MGA toestemming hebt gegeven om toe te staan dat een van je minderjarige kinderen deze Site of App gebruikt. De bepalingen en voorwaarden van de Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en MGA met betrekking tot het gebruik van de App of Site en vervangen alle voorgaande overeenkomsten of afspraken die niet in de Voorwaarden zijn opgenomen. De Voorwaarden gelden vanaf de ingangsdatum. Voortgezet gebruik van de Site of de App door jou na de ingangsdatum betekent dat je de Voorwaarden na de ingangsdatum accepteert.

26. Overdracht.

Je mag je rechten niet overdragen of toewijzen en ook je verplichtingen aangaande deze Voorwaarden niet delegeren zonder schriftelijke toestemming van MGA.

27. Cozy Coupe Club

Voor aankoop van onze Cozy Coupe Club kan het zijn dat wij aanvullende persoonsgegevens van je nodig hebben. Dit zijn o.a. basispersoonsgegevens zoals: de naam en geboortedatum van het kind, zodat we weten aan wie we de verjaardagskaart moeten adresseren.

MGA Entertainment behandelt alle gegevens die als individueel kunnen worden bestempeld als persoonsgegevens. MGA Entertainment treedt op als de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ voor de persoonsgegevens die je ons verstrekt. Dit betekent dat wij bepalen wat er gebeurt met de gegevens die in ons bezit zijn.